SRULI RECHT | PLANE DRAPED TABLE

Sruli Recht - Plane Draped Table
Sruli Recht - Plane Draped Table
Sruli Recht - Plane Draped Table
 

Make Performance and Launch at Darklands

Sruli Recht - Plane Draped Table.jpg
Sruli Recht - Plane Draped Table.jpg
Sruli Recht - Plane Draped Table.jpg
 

www.srulirecht.com

 

Design: Sruli Recht
Design Development & Making: Sruli Recht & Flavia Bon
Photography: Darklands